کارکنان

 

نام محل خدمت شماره تماس

آقای اظهری

آزمایشگاه

61118625

آقای بابازاده

 

61118668

خانم پوراحمد

کتابخانه

61118613

خانم حسینی

آموزش – تحصیلات تکمیلی

61118620

خانم خونساری زاده

آزمایشگاه

61118770

خانم رهنما

انفورماتیک

6111-8746

خانم شفیعی

آموزش

61118649

آقای طیار هشچین

دفتر ریاست

88635911

خانم عزیزی

حسابداری

61118655

خانم فلاح

آزمایشگاه

61118770