برنامه دوره دکتری دانشکده فیزیک

دانشکده فیزیک دانشگاه تهران برنامه تحصیلات تکمیلی در مقطع دکتری در رشته فیزیک ارائه می دهد. فرصت های پژوهشی متفاوتی در زمینه های پژوهشی زیر فراهم است:

فیزیک اتمی و مولکولی

فیزیک ماده چگال

فیزیک ذرات بنیادی

گرانش و اخترفیزیک

فیزیک هسته ای

الزامات درسی برای هر دانشجوی تحصیلات تکمیلی به طور جداگانه بر اساس مدرک کارشناسی ارشد و رشته مورد علاقه آنها تعیین می شود.  دانشجویان پذیرفته شده باید با یک استاد راهنمای پژوهشی که از بین اعضای هیئت علمی دانشکده انتخاب می شود، همکاری کنند . انتظار می رود برنامه درسی دوره دکتری در دو سال اول تحصیل تکمیل شود. همه دانشجویان معمولا قبل از اتمام سال دوم تحصیل خود موظف به شرکت در آزمون جامع هستند که یک آزمون شفاهی بر اساس پیشنهاد رساله ی دکتری آنهاست . کار تحقیقاتی معمولا در طول یا در پایان سال اول آغاز می شود. انتظار می رود داوطلبان دکتری در مدت 5 سال از رساله ی خود دفاع کنند. حداقل واحد مورد نیاز برای دوره دکتری 39 واحد است، که شامل حداقل 12 واحد درسی ، 3 واحد سمینار، به علاوه 24 واحد رساله دکتری می باشد.

دوره های درسی زیر برای دوره دکتری فیزیک مورد نیاز است:

گروه اتمی و مولکولی

دروس تخصصی مورد نیاز ( 6 واحد)

لیست دروس

واحد

اپتیک غیر خطی

3

اپتیک فوریه

3

فیزیک پلاسما پیشرفته 1

3

فیزیک پلاسما پیشرفته 2

3

الکترونیک کوانتمی

3

اپتیک کوانتمی

3

طیف سنجی لیزری

3

بر همکنش نور با ماده

3

الکترودینامیک 2

3

دروس انتخابی مورد نیاز ( حداقل 6 واحد)

فیزیک فیبر نوری

3

اپتیک پراش

3

فیزیک پلاسمای غیر خنثی و پرتو ذرات باردار

3

فیزیک شتابدهنده ها

3

مباحث ویژه در فیزیک اتمی و مولکولی

3

آزمایشگاه پیشرفته اپتیک

3

مکانیک آماری پیشرفته 2

3

 

 

 

گروه ماده چگال

دروس تخصصی مورد نیاز ( 6 واحد)

لیست دروس

واحد

فیزیک سطح پیشرفته 1

3

ساختارهای نانو ، خواص و کاربردها

3

ابرشارگی و ابر رسانایی

3

فیزیک ماده چگال 1

3

الکترونیک کوانتمی

3

دروس انتخابی مورد نیاز ( 6حداقل واحد)

فیزیک سطح پیشرفته 2

3

فیزیک ماده چگال 2

3

نظریه بس ذره ای برای سیستم های ماده چگال

3

فیزیک کریستال مایع

3

مباحث ویژه در مغناطیس

3

مباحث ویژه در فیزیک ماده چگال

3

نانوساختارهای کربن

3

روش های پیشرفته آنالیز سطح

3

نظریه تابعی چگالی

3

الکترودینامیک  2

3

مکانیک آماری پیشرفته 2

3

 

 

 

گروه ذرات بنیادی

دروس تخصصی مورد نیاز (6 واحد)

لیست دروس

واحد

نظریه میدان کوانتمی 2

3

فیزیک ذرات بنیادی پیشرفته 2

3

دروس انتخابی مورد نیاز ( 6حداقل واحد)

نظریه میدان کوانتمی 3

3

مباحث پیشرفته در ریاضی فیزیک 1

3

مباحث پیشرفته در ریاضی فیزیک 2

3

مباحث ویژه در فیزیک ذرات بنیادی 1

3

مباحث ویژه در فیزیک ذرات بنیادی 2

3

الکترودینامیک 2

3

ریاضی فیزیک پیشرفته  3

3

مباحث ویژه در گرانش 1

3

مکانیک آماری پیشرفته 2

3

 

 

 

گروه گرانش و اختر فیزیک

دروس تخصصی مورد نیاز (6 واحد)

لیست دروس

واحد

نظریه میدان کوانتمی 1

3

گرانش 2

3

دروس انتخابی مورد نیاز (6حداقل واحد)

کیهان شناسی 2

3

فیزیک سیاهچاله

3

مباحث ویژه در گرانش 1

3

مباحث ویژه در گرانش 2

3

مباحث ویژه در کیهان شناسی

3

گرانش کوانتمی

3

نظریه میدان های کوانتمی در فضا زمان خمیده

3

اخترفیزیک نسبیتی

3

مباحث ویژه در اخترفیزیک

3

ریاضی فیزیک پیشرفته  3

3

مباحث ویژه در ریاضی فیزیک 1

3

نظریه میدان کوانتمی 2

3

الکترودینامیک 2

3

مکانیک آماری پیشرفته 2

3

فیزیک ذرات بنیادی پیشرفته 1

3

فیزیک ذرات بنیادی پیشرفته 2

3

 

 

 

گروه فیزیک هسته ای

دروس تخصصی مورد نیاز (6 واحد)

لیست دروس

واحد

ساختار هسته

3

فیزیک هسته ای بس ذره ای 1

3

نظریه میدان کوانتمی 1

3

کرودینامیک کوانتمی  1

3

دروس انتخابی مورد نیاز ( 6حداقل واحد)

فیزیک هسته ای بس ذره ای 2

3

کرودینامیک کوانتمی 2

3

فیزیک ذرات بنیادی پیشرفته 1

3

فیزیک هسته ای انرژی بالا

3

فیزیک آشکارسازها

3

فیزیک شتابدهنده 1

3

فیزیک شتابدهنده 2

3

مباحث ویژه در فیزیک هسته ای 1

3

مباحث ویژه در فیزیک هسته ای 2

3