برنامه دوره کارشناسی ارشد فیزیک

دانشکده فیزیک دانشگاه تهران میزبان برنامه کارشناسی ارشد گسترده ایست که گرایش های مختلفی را پوشش می دهد. دوره کارشناسی ارشد فیزیک برای دانشجویان علاقه مند به مشاغل در صنعت، دولت و همچنین موقعیت های تدریس و پژوهش ارائه می شود. دانشکده فیزیک همواره مشوق تعامل نزدیک بین دانشجویان و اعضای هیئت علمی است و برنامه تحقیقاتی فعالی برای دوره ی کارشناسی ارشد در زمینه های زیر ارائه می دهد:

فیزیک اتمی و مولکولی

فیزیک ماده چگال

فیزیک ذرات بنیادی

گرانش و اخترفیزیک

فیزیک هسته ای

حداقل واحد گذرانده مورد نیاز برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد در مجموع 30 واحد درسی است. 12 واحد درسی شامل مکانیک کوانتمی پیشرفته، الکترودینامیک و مکانیک آماری است. 6 واحد برای پایان نامه در نظر گرفته می شود. دانشجویان با مشورت اساتید راهنمای خود باید حداقل 12 واحد دیگر را در زمینه های مورد علاقه خود انتخاب کنند. برنامه کارشناسی ارشد  دانشکده فیزیک معمولا در 2 سال تکمیل می شود.

درس های زیر برای دوره کارشناسی ارشد فیزیک الزامی است:

 

دروس مشترک برای تمامی گرایش ها ( 12 واحد)

واحد

لیست دروس

مکانیک کوانتمی پیشرفته 1

3

مکانیک کوانتمی  پیشرفته 2

3

مکانیک آماری پیشرفته 1

3

الکترودینامیک 1

3


 
 
 

گروه اتمی و مولکولی

دروس تخصصی مورد نیاز ( 6 واحد)

لیست دروس

واحد

آزمایشگاه اتمی-مولکولی پیشرفته 1

1

اپتیک پیشرفته

3

فیزیک محاسباتی

2

دروس انتخابی مورد نیاز ( حداقل 6 واحد)

اسپکتروسکوپی

3

فیزیک پلاسما پیشرفته 1

3

اپتیک فوریه

3

مباحث ویژه در فیزیک اتمی و مولکولی

3

آزمایشگاه اتمی-مولکولی پیشرفته 2

1

اپتیک کوانتمی

3

لیزر پیشرفته

3

الکترودینامیک 2

3

فیزیک پلاسما پیشرفته 2

3

فیزیک شتابدهنده ها

3

فیزیک فیبرنوری مقدماتی

3

برهمکنش نور با ماده

3

 

 

گروه ماده چگال

دروس تخصصی مورد نیاز ( 6 واحد)

لیست دروس

واحد

فیزیک حالت جامد پیشرفته 1

3

فیزیک محاسباتی

2

آزمایشگاه حالت جامد پیشرفته 1

1

دروس انتخابی مورد نیاز ( حداقل 6 واحد)

فیزیک حالت جامد پیشرفته 2

3

فیزیک سطح

3

فیزیک و

3

کریستالوگرافی پیشرفته

3

ابررسانایی پیشرفته

3

مباحث ویژه در فیزیک ماده چگال

3

خواص مغناطیسی جامدات

3

نانوساختارهای ماده

3

آزمایشگاه حالت جامد پیشرفته 2

1

 

 

گروه ذرات بنیادی

دروس تخصصی مورد نیاز ( 6 واحد)

 لیست دروس

واحد

نظریه میدان کوانتمی 1

3

فیزیک ذرات بنیادی پیشرفته 1

3

دروس انتخابی مورد نیاز ( حداقل واحد)

مکانیک کلاسیک پیشرفته

3

الکترودینامیک 2

3

ریاضی فیزیک پیشرفته 

3

گرانش 1

3

مباحث ویژه در فیزیک ذرات بنیادی

3

مکانیک آماری پیشرفته 2

3

فیزیک محاسباتی

2

آزمایشگاه هسته ای پیشرفته 1

1

کیهان شناسی

3

فیزیک ذرات بنیادی پیشرفته 2

3

 

 

گروه گرانش و اختر فیزیک

دروس تخصصی مورد نیاز ( 6 واحد)

لیست دروس

واحد

کیهان شناسی 1

3

گرانش 1

3

دروس انتخابی مورد نیاز ( 6حداقل واحد)

گرانش 2

3

نظریه میدان کوانتمی 1

3

الکترودینامیک 2

3

ریاضی فیزیک پیشرفته 

3

اخترشناسی نسبیتی

3

مکانیک کلاسیک پیشرفته

3

لیست دروس

3

گرانش 2

3

نظریه میدان کوانتمی 1

3

الکترودینامیک 2

2

ریاضی فیزیک پیشرفته 

1

 

 

گروه فیزیک هسته ای

دروس تخصصی مورد نیاز ( 6 واحد)

لیست دروس

واحد

فیزیک هسته ای پیشرفته

3

فیزیک محاسباتی

3

آزمایشگاه هسته ای پیشرفته 1

3

دروس انتخابی مورد نیاز ( 6حداقل واحد)

لیست دروس

واحد

ساختار هسته

3

فیزیک شتابدهنده

3

فیزیک بس ذره ای هسته ای 1

3

نظریه میدان کوانتمی 1

3

الکترودینامیک 2

3

مباحث ویژه در فیزیک هسته ای

3

کرومودینامیک کوانتمی 1

3

فیزیک هسته ای انرژی های بالا

3