آزمایشگاه تحقیقاتی تشدید مغناطیسی

 

مسئول آزمایشگاه: دکتر فرخ سررشته داری

زمینه‌های پژوهشی:

آزمایشگاه تحقیقاتی تشدید مغناطیسی در سال 1395 توسط آقای دکتر فرخ سررشته داری در دانشکده فیزیک دانشگاه تهران تاسیس و راه اندازی شده است. زمینه های فعالیت این آزمایشگاه شامل دو شاخه "ادوات و سیستمهای تشدید مغناطیسی" و همچنین "اندرکنش لیزر و اتم" میشود.

 

ادوات و سیستمهای تشدید مغناطیسی

یکی از اهداف اصلی آزمایشگاه تحقیقاتی تشدید مغناطیسی، طراحی و پیاده سازی ادوات و سیستمهای نوین تشدید مغناطیسی میباشد. تشدید مغناطیسی پدیده فیزیکی ای است که میتواند اطلاعات مغناطیسی دقیقی از فرایندهای اتمی در اختیار ما قرار دهد. تشدید مغناطیسی به دو شاخته تشدید مغناطیسی هسته (NMR) و تشدید مغناطیسی الکترون (ESR) تقسیم میشود. آزمایشگاه تحقیقاتی تشدید مغناطیسی در هر دو زمینه مذکور مشغول فعالیت میباشد. به عنوان برخی از زمینه های کاری آزمایشگاه میتوان به پیاده سازی مگنتومترهای اتمی (مبتنی بر سزیم)، مگنتومترهای پروتون پریسیژن، مگنتومترهای پروتون پریسیژن ارتقا یافته بر اساس پژواک اسپین و مگنتومترهای اورهاوزر اشاره کرد.

 

آزمایشهای اندرکنش لیزر و اتم

موضوع اندرکنش لیز و اتم از زمینه های جالب در فیزیک کوانتوم است که در آن حالت اتمها در اندرکنش با باریکه لیزر تعیین میشوند. آزمایشگاه تحقیقاتی تشدید مغناطیسی با طراحی و ساخت لیزر قابل تنظیم ECDL آزمایشهای مختلفی در این زمینه انجام داده است و کارهای مختلفی نیز در دست انجام دارد. از مهمترین فعالیتهای آزمایشگاه میتوان به کار بر روی پیاده سازی سیتم سردسازی اتمی، پیاده سازی سیستم شفافیت الکترومغناطیسی، انجام اسپکتروسکوپی جذبی و اشباعی ترازهای فوق ریز سزیم، قفل لیز به روش های مختلف از جمله DAVLL، پیاده سازی فیلتر اتمی و ... اشاره کرد.

 

وبگاه: https://physics.ut.ac.ir/~sarreshtedari/MRRL

تلفن: +98 21 61118780

ساختمان خیام طبقه سوم