مدیریت دانشکده

 

رئیس دانشکده

دکتر محمدرضا محمدی زاده

تلفن: +98 (021) 61118611
 پست الکترونیک: zadeh@ut.ac.ir

     

معاون آموزشی دانشکده

دکتر مهدیار نوربالا

تلفن: +98 (021) 61118762
پست الکترونیک: mnoorbala@ut.ac.ir
 

     

معاون پژوهش و تحصیلات تکمیلی دانشکده

دکتر سید مهدی واعظ علایی

تلفن: +98 (021) 61118642
پست الکترونیک: smvaez
 

     
معاون اداری و مالی دانشکده

دکتر خسرو حسنی

تلفن: +98 (021) 61118630
پست الکترونیک: