مدیریت دانشکده

 

رئیس دانشکده

دکتر محمدرضا محمدی زاده

تلفن: 61118611
 پست الکترونیک: zadeh@ut.ac.ir

     

معاون آموزشی دانشکده

دکتر رضا سپهری نیا

تلفن:  61118617
پست الکترونیک: sepehrinia@ut.ac.ir
 

     

معاون پژوهش و تحصیلات تکمیلی دانشکده

دکتر میرفائز میری

تلفن:  61118659
پست الکترونیک: mirfaez_miri@ut.ac.ir
 

     
معاون اداری و مالی دانشکده

دکتر خسرو حسنی

تلفن: 61118630
پست الکترونیک: