اعضای هیات علمی

نمایش 28 نتیجه
از 1
 
هاجر ابراهیم نجف آبادی

هاجر ابراهیم نجف آبادی 

استادیار
شماره تماس: 02161118760
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ناهید احمدی

ناهید احمدی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمجتبی فرزین آقامیر

سیدمجتبی فرزین آقامیر 

استاد
شماره تماس: 02161118603
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهریار بایگان

شهریار بایگان 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
خسرو حسنی

خسرو حسنی 

دانشیار
شماره تماس: 02161118630
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد خزائی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدصادق خزعلی

محمدصادق خزعلی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سارا خطیبی

سارا خطیبی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
صدیقه دلدار

صدیقه دلدار 

استاد
شماره تماس: 61118616
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا سپهری نیا

رضا سپهری نیا 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرخ سررشته داری

فرخ سررشته داری 

استادیار
شماره تماس: 02161118761
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه شجاعی باغینی

فاطمه شجاعی باغینی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی شجاعی باغینی

علی شجاعی باغینی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس علی صابری

عباس علی صابری 

استاد
شماره تماس: 02161118633
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیرمسعود عباسی

امیرمسعود عباسی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
یاسر عبدی

یاسر عبدی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کاظم عزیزی

کاظم عزیزی 

استاد
شماره تماس: 02161118652
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسعود علی محمدی

مسعود علی محمدی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عطا ملک قربان زاده

عطا ملک قربان زاده 

دانشیار
شماره تماس: 02161118624
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین محسنی سجادی

حسین محسنی سجادی 

دانشیار
شماره تماس: 0216118662
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا محمدی زاده

محمدرضا محمدی زاده 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
میر فائز میری

میر فائز میری 

دانشیار
شماره تماس: 61118659
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمیدرضا مشفق

حمیدرضا مشفق 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسعود مهجورشفیعی

مسعود مهجورشفیعی 

دانشیار
شماره تماس: 02161118626
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ارشمید نهال

ارشمید نهال 

دانشیار
شماره تماس: 61118639
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدیار نوربالا تفتی

مهدیار نوربالا تفتی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: خیام ۲۰۳
پست الکترونیکی: 
محمد نوری زنوز

محمد نوری زنوز 

استاد
شماره تماس: 02161118653
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید مهدی واعظ علائی

سید مهدی واعظ علائی 

دانشیار
شماره تماس: 02161118642
اتاق: +982161118642
پست الکترونیکی: 
نمایش 28 نتیجه
از 1