Welcome!

 

 توضیحات اینجانب در ارتباط با رشته فیزیک مهندسی در مصاحبه با یک نشریه دانشجویی دانشکده فیزیک

 آزمایشگاه تحقیقاتی تشدید مغناطیسی