If you've graduated from the Physics Department at UT any time before, please, help us to create a database of the physics community by filling the following simple form. The information provided here will only be used for this database.


 دانشکده فیزیک قصد دارد دفتر ارتباط با دانش آموختگان تاسیس نماید. اساسا برنامه ریزی برای آینده دانشکده بدون مطالعه عملکرد گذشته ممکن نیست. بدیهی است ساده ترین روش برای مطالعه عملکرد گذشته شناسایی و ردیابی دانش آموختگان و ارزیابی میزان تاثیر دانشکده (گروه) فیزیک بر جامعه است. در جنب این هدف این دفتر تلاش خواهد کرد بطور مداوم با دانش آموختگان در تماس باشد و فعالیت های دیگری مانند برگزاری گردهمایی های دانش آموختگان را نیز بعهده بگیرد. این دفتر نهادی مستقل نیست و مستقیما زیر نظر دانشکده فیزیک فعالیت خواهد کرد. لطفا توجه داشته باشید در ابتدای راه هستیم. کاستی های فراوانی وجود دارد، امور به کندی پیش می روند، اما ناامید نیستیم. شاید روزی این دفتر سنگ بنای شکل گیری کانون دانش آموختگان دانشکده فیزیک دانشگاه تهران گردد.

لطفا برای ثبت  در سامانه دانش آموختگان دانشکده فیزیک اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید: