کارگاه آموزشی لیزر و کاربردهای آن

 کارگاه آموزشی لیزر و کاربردهای آن با همکاری مرکز ملی علوم و فنون لیزر از تاریخ 13 تا 20 اردیبهشت 93 در دانشکده فیزیک دانشگاه تهران برگزار می‌گردد

-- Programs
-- Poster