توجه !

دانشکده فیزیک دانشگاه تهران هیچ ارتباطی با همایش موسوم به دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در ریاضی و فیزیک نداشته و مسئولیتی درباره محتوا، سطح یا اعتبار آن ندارد.