تحویل مدارک از ۸ صبح تا ۱۲/۳۰ روز دوشنبه  ۹۸/۳/۲۰ ، آزمون کتبی ساعت ۱۴ همان روز و مصاحبه شفاهی از ساعت ۸ صبح (به غیر از گرایش هسته ای)  روز چهارشنبه  ۹۸/۳/۲۲  خواهند بود. گرایش هسته ای از ساعت ۱۱ همان روز.  اطلاعات کامل را در این فایل ببینید.