به همت دانشکده فيزيک، پرديس علوم، دانشجويان، کارمندان و اساتيد دانشکده فيزيک تعداد ۴۰۴۰  نهال شامل : زيتون تلخ، ارغوان، رزماری، استوقدوس، گندمی  در اسفند ۱۳۹۷ و ارديبهشت ۱۳۹۸  جهت تعويض فضای سبز پرمصرف آبی به انواع کم مصرف آن کاشته شد. از همه کمک کنندگان تشکر می شود.