استادان دانشکده فیزیک، آقای دکتر عزت اله ارضی به عنوان استاد نمونه آموزشی پیشکسوت و آقای دکتر حسین محسنی سجادی به عنوان استاد نمونه آموزشی پردیس علوم در ششمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران معرفی شدند. دانشکده فیزیک کسب این افتخار را به ایشان و همینطور به دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشکده تبریک می گوید.