دومین گردهمایی پاییزه فیزیک ایران با همکاری انجمن فیزیک ایران در تاریخ پنجشنه دوم آذرماه در محل دانشکده فیزیک برگزار شد. در این گردهمایی  یک روزه فیزیکدانانی از سراسر کشور به ارائه سخنرانی در باره آخرین دستاوردهای علمی خود در زمینه های فیزیک ماده چگال، فیزیک اتمی  و مولکولی و فیزیک هسته ای که در یکسال گذشته در مجلات معتبر علمی به چاپ رسانده بودند، پرداختند و یکدیگر و سایر شرکت کنندگان را در جریان آخرین کارهای خود قرار دادند.