روز علم با موضوغ محیط زیست و نقش علم در حفاظت از آن در تاریخ ۲۳ آبان ماه از طرف انجمن علمی دانشکده فیزیک و با همکاری و حضور گروههای دانشجویی از دانشکده های شیمی، زیست شناسی و مهندسی مکانیک در محل ساختمان اصلی دانشکده برگزار شد. در این روز گروههای دانشجویی با کمک پوستر، چیدمان های آزمایش و شبیه سازی ها رایانه ای به معرفی روشهای اندازه گیری و  راهکارهای موثر در کاهش آلودگی محیط زیست پرداختند. برخی از این راهکارهای دستاوردهای علمی توسعه داده شده در دانشگاه تهران بودند، مانند سامانه آشکارسازی نشت گاز از راه دور، روش لیزری مشاهده تلاطم در جو، سلولهای خورشیدی، و اتومبیل با نیروی محرکه خورشیدی.