در خصوص ثبت نام معرفي شدگان متمم دكتري سال تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵ به استحضار مي رساند، تاريخ و نحوه برگزاري مصاحبه متقاضيان اين دانشكده به شرح زير تعيين گرديد:

  1. محل برگزاري آزمون، دانشكده فيزيك واقع در انتهای خيابان كارگر شمالی روبروی خيابان نوزدهم مي باشد.
  2. تحويل مدارك مصاحبه دكتری دانشكده فيزيك، از ساعت ۸ صبح الی ۱۲:۳۰ روز شنبه ۹۵/۳/۸ می‌باشد.
  3. داوطلبين محترم در روز شنبه ۹۵/۳/۸ لازم است علاوه بر اصل مدارك بارگذاری شده در سيستم جامع، اصل و تصوير كليه مدارك آموزشی (ريزنمرات كارشناسی، ريزنمرات كارشناسی ارشد)، اصل و تصوير كليه مدارك پژوهشی (مقالات، طرح‌های تحقيقاتی انجام‌شده، كنفرانس‌ها، رتبه‌های كسب‌شده، جايزه‌ها و كليه كارهای علمی انجام‌پذيرفته)، كارنامه مرحله كتبی، توصيه‌نامه (در صورت وجود)، مدرك زبان (در صورت وجود) و پايان‌نامه كارشناسی ارشد خود را نيز ارائه نمايند.
  4. آزمون كتبی بعدازظهر روز شنبه ۹۵/۳/۸ رأس ساعت ۱۴ برگزار خواهد شد.
  5. آزمون مصاحبه شفاهی روز يكشنبه ۹۵/۳/۹ از ساعت ۱۴ برگزار خواهد شد.