دعوت شدگان به مصاحبه دکتری سال ۹۴ لازم است این اطلاعیه را به دقت بخوانند.