Olfaction: The most complex of all senses

Dr. Hamed Seyed-Allaei (IPM)
Monday, 93/12/04 (Feb. 23, 2015) 15:30

Abstract

جانوران به کمک حواسشان، تغییرات فیزیکی و شیمیایی محیط اطرافشان را اندازه گیری می‌کنند. سیستم بویایی، یکی از این حواس است که کارش آشکار کردن مواد شیمیایی در محیط است. به کمک این حس است که موجودات زنده غذا پیدا می‌کنند، جفت گیری می‌کنند، از مواد سمی می‌پرهیزند و از خطرات می‌گریزند. خلاصه اینکه بقای بسیاری از موجودات به این حس وابسته است، با این حال، دانسته‌های ما درباره این حس در مقایسه با باقی حواس بسیار اندک است. مثلاً هنوز بر سر این موضوع اجماع وجود ندارد که گیرنده‌های بویایی چه خواص فیزیکی-شیمیایی مواد را آشکار می‌کنند. نیمی از پیچیدگی این مسئله به خاطر فراوانی و تنوع مواد شیمیایی است و نیمهٔ دیگر پیچدگی به خاطر تنوع گیرنده‌های بویایی است. در این گفتار، ابتدا عملکرد حس بویایی مرور می‌شود و با حواس شناخته شده‌تر، مقایسه می‌گردد. سپس تئوری‌های موجود در مورد نحوه عملکرد گیرنده‌های بویایی معرفی می‌شوند، و در پایان نیز یافته‌های خودمان در مورد ارتباط میان خواص فیزیکی-شیمیایی و پاسخ نورونی در مگس سرکه ارائه می‌شوند.