Pattern formation in membranes with quenched disorder

Dr. Sina Sadeghi (Institute of Theoretical Physics, Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, Germany)
Monday, 93/09/10 (Dec. 1 2014) 15:30

خلاصه
توزیع ناهمگن ملکولهای چربی و پروتئینها در غشای سلول اهمیت بسیاری در فرایندهای سلولی دارد. در‌واقع طبق فرضیه «لیپید رَفت»، جزایر پراکنده‌ بسیار کوچکی از چربیهای اشباع شده و کلسترول (فاز مایع‐منظم) در دریایی از چربیهای اشباع نشده (فاز مایع‐نامنظم) شناور هستند. این در حالی است که در غشاهای مصنوعی در دمای پایین این دو فاز چربی به صورت ماکروسکوپیکی از هم جدا می شوند. سؤال اساسی این است که چه مکانیسم فیزیکی در غشای سلول باعث پیدایش این جزایر کوچک می‌شود و چرا در غشای سلول جدایی فازی مشاهده نمی شود. در این مطالعه اثر انحنای غشا و موانع تصادفی در غشا را بر رفتار دسته‌جمعی چربیها و گذار فاز بررسی می کنیم.