Fresnel Diffraction From Phase Step and its Applications in Optical Measurement

Ameneh Jabbari (University of Tehran)
Monday, 95/03/03 (May 23, 2016), 15:30
Auditorium

پراش فرنل از پله فازی و کاربردهای آن در اندازه گیری اپتیکی

آمنه جباری (دانشگاه تهران)

چکیده: تاکنون مطالعات فراوانی روی انواع پراش از جمله پراش میدان دور (پراش فرانهوفر) و پراش میدان نزدیک (پراش فرنل) صورت گرفته است. مشخص شده است که پراش سنجی نسبت به تداخل سنجی تکنیک بهتری است. به این دلیل که در تداخل سنجی اندازه و مکان فریزهای تداخلی به اختلاف راه نوری بستگی دارد در حالی که در پراش سنجی در صورت ثابت بودن جسم پراش دهنده و فاصله جسم تا منبع نور و پرده مشاهده، اندازه فریزهای پراش نیز ثابت است . یکی از روش های ایجاد پراش فرنل استفاده از پله فازی است، که در دهه اخیر این نوع پراش از پله های فازی یک بعدی و دو بعدی بطور دقیق مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در واقع پراش فرنل از پله فازی زمانی رخ می دهد که تغییر تندی در یکی از مشخصه های باریکه نور همدوس از قبیل : قطبش، دامنه، فاز و یا همدوسی نور رخ دهد . از این روش تاکنون در اندازه گیری های ضخامت لایه های نازک، ضریب شکست جامدات و مایعات، ضریب پخش مایع در مایع، جابه جایی های نانومتری و ... استفاده شده است. در این سمینار مبانی فیزیکی و کاربردهای متنوع این روش در اندازه گیری اپتیکی مرور خواهد شد.