A research on superhydrophobic copper oxide layers

Razieh Akbari (University of Tehran)
Monday, 94/11/26 (February 15, 2016), 15:30
Auditorium

تحقیق بر روی لایه های فوق آب گریزاکسید مس

راضیه اکبری (دانشگاه تهران)

چکیده: توجه به سطوح با ترشوندگی ویژه در زمینه کاربرد در صنعت به­ ویژه روکش­ کاری سطوح ساختمان­ ها، هواپیماها و شیشه ­هایی که در معرض آلودگی محیطی قرار دارند، محققان را بر آن داشته است که تحقیقات در این حوزه را گسترش ویژه­ ای دهند. در بین این سطوح، سطوح فوق آب­ گریز به­ علت عدم تمایل به برقراری تماس با آب، مزیت بالاتری در کاهش اتلاف ماده و انرژی دارند. از جمله مواد فوق آب­ گریزی که اخیراً مورد بررسی قرار گرفته ­اند اکسیدهای فلزی و به­ ویژه اکسیدهای مس است. هدف از این تحقیق ساخت لایه نازک اکسید مس برروی زیرلایه شیشه با روش­ های شیمیایی و/یا فیزیکی، مشخصه­ یابی و بهینه ­سازی خاصیت آب گریزی آن با تغییر شرایط ساخت است.