Tidal forces in systems of binary stars

Dr. Nahid Ahmadi (University of Tehran)
Tuesday, 94/10/15 (January 5, 2016), 15:00
seminar room 1

بررسی نیروهای کشندی در سیستمهای ستارگان دوتائی

دکتر ناهید احمدی (دانشگاه تهران)

در این سخنرانی تغییر در مکان ظاهری یک عضو از یک سیستم دوتائی تحت تاثیر میدان گرانشی عضو دیگر بررسی می شود. با وجود اینکه این تغییر بوضوح کوچک است، مساله این است که آیا امکان آشکارسازی آن با دقت آشکارسازهای امروزه وجود دارد یا خیر؟ پس از مطالعه این اثر شرایط دقیق حاکم بر موقعیت نسبی فوتون و سیستم ستارگان دوتائی و همچنین نسبت شعاع شوارزشیلد ستاره به شعاع ستاره به منظور دستیابی به ماکزیمم تغییر مورد نظرمشخص می شود. لازم به ذکر است نتایج این بحث در شرایط حاکم بر تقریب شبه نیوتونی بدست می آید.