Life and Molecular Motors

Dr. Mohammad Reza Ejtehadi (Sharif University of Technology, Department of Physics)
Saturday, 93/08/24 (Nov. 15, 2014) 15:30

poster

خلاصه
تصور حیات بدون حرکت امکان پذیر نیست. سیستم های زنده توانایی حرکت برای حفظ و بقای خود را دارند. این حرکت ها حتی اگر ظاهری ماکروسکوپی داشته باشند منشایی میکروسکوپی دارند. در این گفتار به نحوه ی کار موتورهای مولکولی و مکانیزم های کنترل این حرکتها میپردازیم.