Nature, Scale Symmetry and Self-Organized Criticality (SOC)

Dr. Saman Moghimi (Department of Physics, Sharif University of Technology)
Saturday, 94/02/19 (May 9, 2015), 15:30

poster

چکیده
در فیزیک استاندارد، همبستگی‌های بلند‌برد و تقارن مقیاس در حالت‌های خاصی رخ می‌دهد، جایی مثل گذرفاز فرومغناطیس و پارامغناطیس. در این نقاط، که نقاط بحرانی نامیده‌ می‌شوند، رفتار‌های توانی و مقیاسی دیده می‌شود. برای رسیدن به این نقاط باید پارامتر‌هایی مثل دما را تنظیم کرد. اما در طبیعت مثال‌هایی از همین رفتار‌ها را می‌بینیم بدون اینکه پارامتری تنظیم شده باشد، مانند رفتار زلزله‌ها، بازار‌های مالی، آتش‌سوزی‌های جنگل و .... . به چنین سیستم‌هایی سیستم‌های خودسامان‌ده بحرانی می‌گویند. در این سمینار، به بررسی خواص این سیستم‌ها می‌پردازیم و در قالب مدل‌های ساده رفتار‌های مختلف آن را بررسی می‌کنیم.