چرا در فیزیک معاصر به فهم فیزیکی اهمیت لازم داده نمی‌شود؟

Dr. Mehdi Golshani (Department of Physics, Sharif University of Technology)
Saturday, 94/01/29 (Apr. 18, 2015), 15:30

poster