تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۹

دوره های کارشناسی :

جدول زمانبندی دروس

حدول دروس و مدرسان

برنامه امتحانی

تغییرات چارت درسی دانشجویان ورودی ۹۶  و  ورودی ۹۸  در سال تحصیلی  ۱۴۰۰ - ۹۹


دوره های تحصیلات تکمیلی :

جدول دروس و مدرسان

برنامه امتحانی