دومین کارگاه یادگیری ماشینی در فیزیک : کاربردها در ماده چگال ، ۱۱  تا   ۱۳ مهر ۱۳۹۷

پوستر کارگاه

اطلاعات تکمیلی در باره موضوع و سطح کارگاه